ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "iz_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Thara Frog 80 0 นาที
Vadon 60 0 นาที
Hydra 35 0 นาที
Kukre 40 0 นาที
Marina 60 0 นาที
Plankton 15 0 นาที
Cornutus 30 5 นาที - 8 นาที